برای ساخت فروشگاه ، درج محصول، ویرایش فروشگاه ،

و قرار دادن محصولات خود در صفحه اول گوگل

فیلم های آموزشی زیر را به ترتیب مشاهده  نمایید.